Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, koop-en verkoopovereenkomsten en leveringen van, bij, met en door Indufarm N.V.

Art 1. Orderbevestiging

1.1 Enkel door de Indufarm N.V. ondertekende orderbevestiging verbindt Indufarm N.V.. De uitvoering ervan geschied aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

1.2 De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Indufarm N.V. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

1.3 Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Indufarm N.V. zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.4 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele  kosten en mogelijke winstderving.  Indien de bestelling reeds in productie is moet de totale prijs betaald worden.

 

ART 2.  Omschrijving van de te leveren goederen

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

 

ART 3. Prijs

De prijs is deze zoals in de aanbieding, offerte en orderbevestiging vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan ( grondstoffen, lonen, energie..) De eventuele prijsherzieningen zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

 

ART 4. Levering

4.1 De goederen worden aanzien als afgeleverd bij het vertrek en reizen steeds voor rekening en risico van de koper.

4.2 De leveringstermijnen en applicatietermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.

4.3 Vertraging in de levering of applicatie kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

ART 5. Controle-klachten

5.1 Elke levering wordt onmiddellijk na ontvangst door de klant nagekeken. Klachten, opmerkingen of betwistingen worden slechts aanvaard voor zover zij schriftelijk en per aangetekende brief op de vennootschapszetel Indufarm N.V. ingediend worden binnen de 3 dagen na levering van de goederen. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, verondersteld de goedkeuring ervan.

5.2 De verantwoordelijkheid van Indufarm N.V. blijft in elk geval beperkt tot het vervangen van goederen die niet gelijkvormig zijn met de verkoopsvoorwaarden zonder tot enige welk danige supplementaire schadevergoeding gehouden te zijn.

5.3. Terugzending van geleverde goederen kan enkel na schriftelijk akkoord van Indufarm N.V. De terugzending naar het magazijn van Indufarm N.V., de vervoerskosten, alsook het risico van de vervanging berusten bij de klant.

 

ART 6. Eigendomsoverdracht

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

6.2 Levering geschiedt, zoals reeds gesteld, op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren.

 

ART 7. Betaling

7.1 De facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op de zetel van Indufarm N.V. en in Euro, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien Indufarm N.V. op de koper wissels trekt of deze door financiële instellingen zou laten ontvangen.

7.2 Wanneer de Indufarm N.V. wissels in betaling van verkochte goederen zou aanvaarden, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg en geeft dit geen aanleiding tot wijziging van de clausules van deze voorwaarden.

7.3. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag begint van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande

ingebrekestelling nodig is vanaf de vervaldag een intrest te lopen aan de intrestvoet conform de Wet Betalingsachterstand (voor

ondernemingen) of aan de wettelijke intrestvoet (voor particulieren) op  de niet-betaalde bedragen.

7.4 De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling aan vooraf gaat een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet op de vervaldag betaalde factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro en een maximum van 3.000 euro, boven alle intresten en welk danige kosten, inningskosten of gerechtskosten.

7.5 Niet betaling van een factuur of wissel op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat Indufarm N.V. toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.

 

ART 8. Toepasselijk recht - Geschillenregeling

8.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.