Betaling

  • De facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op de zetel van Indufarm N.V. en in Euro, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien Indufarm N.V. op de koper wissels trekt of deze door financiële instellingen zou laten ontvangen.
  • Wanneer de Indufarm N.V. wissels in betaling van verkochte goederen zou aanvaarden, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg en geeft dit geen aanleiding tot wijziging van de clausules van deze voorwaarden.
  • De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een intrest op van 10% op jaarbasis en dit tot op de datum van algehele betaling.
  • Niet betaling van een factuur of wissel op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat Indufarm N.V. toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.
  • Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van € 125 boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten.